Деякі статті із Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи

Стаття 1. Визначення термінів      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:      архівний документ – документ незалежно від його виду, виду
матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця
зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати
функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає
зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи
держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна;
{ Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 534-V (
534-16 ) від 22.12.2006 }      документ Національного архівного фонду – архівний документ,
культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який
підлягає державному обліку і зберіганню; { Абзац третій статті 1 в
редакції Закону N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006 }      Національний архівний фонд – сукупність архівних документів,
що відображають   історію   духовного   і   матеріального   життя
Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є
надбанням української нації;      експертиза цінності документів – всебічне вивчення документів
з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення
з нього, проведення грошової оцінки документів Національного
архівного фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення
строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до
Національного архівного фонду;{   Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5068-VI
( 5068-17 ) від 05.07.2012 }
     унікальний документ – документ Національного архівного фонду,
що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення
для формування національної самосвідомості Українського народу і
визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину;      особистий архівний документ – архівний документ, що створений
фізичною особою або безпосередньо її стосується; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 534-V ( 534-16 ) від
22.12.2006 }
     архівна справа   – галузь життєдіяльності суспільства, що
охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні
та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов’язані із
нагромадженням, обліком, зберіганням архівних   документів   та
використанням відомостей, що в них містяться;      діловодство –   сукупність   процесів,   що   забезпечують
документування управлінської інформації і організацію роботи із
службовими документами;      архівна   установа, архів,   архівний   підрозділ, архівний
відділ – це відповідно установа чи структурний підрозділ, що
забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання
відомостей, що в них містяться, та формування Національного
архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та
інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства;      державна архівна установа – архівна установа, що здійснює
свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України;      приватне архівне зібрання – зібрання архівних документів, що
є власністю однієї або кількох осіб;      таємний архів – архівна установа, про існування якої не
заявлено публічно;      користувач архівними документами – фізична або юридична
особа, яка відповідно до законодавства ознайомлюється з архівними
документами; { Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Закону
N 534-V (
534-16 ) від 22.12.2006 }
     { Абзац чотирнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 534-V (
534-16 ) від 22.12.2006 }
     довідковий апарат – довідники у будь-якій формі (путівники,
описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо),
призначені для пошуку архівних документів або відомостей, що
містяться в них;      номенклатура справ – обов’язковий для кожної юридичної особи
систематизований перелік назв справ,   що   формуються   в   її
діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ;                                        2      архівна довідка – документ архівної установи, оформлений
відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових
даних.

 

Стаття 18. Форми використання відомостей, що містяться в
документах Національного архівного фонду

Архівні   установи   у порядку ( z0251-15 ), визначеному
законодавством, надають документи Національного архівного фонду
для користування фізичним та юридичним особам, створюють для цього
відповідний довідковий апарат; видають архівні довідки, копії
документів   та іншим шляхом задовольняють запити фізичних і
юридичних осіб; повідомляють про документи, в яких містяться
відомості, що можуть бути використані державними органами і
органами   місцевого самоврядування та іншими заінтересованими
сторонами; публікують, експонують та в іншій формі популяризують
архівні документи, а також виконують інші функції, спрямовані на
ефективне використання відомостей, що містяться в документах
Національного архівного фонду.

 

Стаття 20. Права   користувачів   документами   Національного
архівного фонду

Користувачі документами Національного архівного фонду, що
належать державі, територіальним громадам, мають право:

1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями
документів з фондів користування, а у разі їх відсутності –
оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на   підставах,
визначених законом, а також відповідно до закону користуватися
документами обмеженого доступу;

2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що
містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах,
визначених законом;

3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи
або їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;

4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за
згодою архівних установ – і обліковими документами;

5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів,
або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з
них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторські
та суміжні права, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були
засвідчені архівною установою;

6) публікувати, оголошувати,   цитувати   та   іншим   чином
відтворювати зміст архівних документів з посиланням на місце їх
зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством.

 

Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування
(Назва статті 29 в редакції Закону
N 5068-VI ( 5068-17 )

від 05.07.2012)

Архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює
централізоване   тимчасове   зберігання   архівних   документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових та
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до
Національного архівного фонду”

 

 

 

 

Стаття 31. Архівні підрозділи державних органів,
органів місцевого самоврядування, державних і
комунальних підприємств, установ та організацій

Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні і
комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні
підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що
нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що
містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та
інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів
громадян. Зазначені юридичні особи передають документи поточного
діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України.
Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних
підрозділах державних органів, органів місцевого самоврядування,
державних   і комунальних підприємств, установ та організацій
визначаються Міністерством юстиції України з урахуванням правового
статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.      Зазначені в   частині   першій цієї статті юридичні особи
зобов’язані після закінчення строків   тимчасового   зберігання
документів   Національного   архівного   фонду,   в   тому   числі
електронних,     кіно-,     відео-,     фото-,     фонодокументів,
науково-технічних документів передати їх у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України, на постійне зберігання відповідно
до центральних державних архівів України, галузевих державних
архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів
міських рад.( Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N
5068-VI ( 5068-17 ) від 05.07.2012)
     У   разі ліквідації або реорганізації державних органів,
органів   місцевого   самоврядування,   державних   і комунальних
підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за
час   їх   діяльності,   передаються   ліквідаційною   комісією
(ліквідатором)   правонаступникам   у   порядку,   встановленому Міністерством юстиції України, із збереженням відповідної форми
власності   на зазначені документи, а у випадках відсутності
правонаступників – відповідним державним архівним установам або
іншим місцевим архівним установам.
Положення про архівні підрозділи державних органів, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств,
установ   та організацій затверджується зазначеними юридичними
особами на основі типового положення, затвердженого Міністерством
юстиції України.( Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI
(
5461-17 ) від 16.10.2012)

 

Стаття 34. Джерела фінансування архівних установ

     Фінансування державних   архівних   установ здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, а інших архівних
установ – за рахунок коштів їх засновників або власників.

Архівні установи мають право залучати на утримання споруд і
приміщень архівів, для зміцнення своєї матеріально-технічної та
соціальної бази, розвитку довідкового апарату, ведення наукових
досліджень у сфері архівної справи і діловодства кошти з інших
надходжень, не заборонених законом.

Стаття 35.Платні послуги архівних установ

     Архівні установи   можуть   надавати   за   плату послуги з
використання фізичними та юридичними особами відомостей,   що
містяться   в   архівних   документах.   Архівні установи можуть
виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним
опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що
є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних
осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної
справи і діловодства. Роботи виконуються на договірних засадах з
оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із
законодавством.      Надання архівних   довідок,   необхідних   для   забезпечення
соціального   захисту   громадян,   надання фізичним особам для
користування в читальному залі   архівної   установи   архівних
документів, що належать державі, територіальним громадам, та
архівних   довідок   судам,   правоохоронним, органам державного
фінансового контролю, а також юридичним і фізичним особам, які
передали   зазначені   документи   на   зберігання,   здійснюється
безоплатно.( Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI (
5463-17 ) від 16.10.2012) 

 

Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про
Національний архівний фонд та архівні установи,
відповідальність за його порушення
(Назва статті 42 в редакції Закону N 5068-VI( 5068-17) від 05.07.2012)      Центральні   державні   архіви,   місцеві   державні архівні
установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень
мають   право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб
діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
зокрема   об’єднань громадян, релігійних організацій, з метою
здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і
позапланових перевірок.( Статтю 42 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
N 5068-VI (
5068-17 ) від 05.07.2012 )

     Працівники архівних   установ,     користувачі     архівними
документами, в тому числі документами Національного архівного
фонду, інші особи, винні у недбалому зберіганні,   псуванні,
незаконному   знищенні, підробленні, приховуванні, розкраданні,
незаконному вивезенні за межі України або незаконній передачі
іншій особі архівних документів, а також у порушенні порядку щодо
доступу до зазначених документів та інших порушеннях законодавства
про   Національний архівний фонд та архівні установи, несуть
відповідальність згідно з законом.( Стаття 42 в редакції Закону N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006 )