Містобудування та архітектура

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації
26.12.2012 № 897

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

1. Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації.

3. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також вказівками, інструкціями, правилами, положеннями, стандартами та іншими нормативними документами та рекомендаціями, затвердженими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших міністерств, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на  території району.

5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, наказів, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан містобудування, організацію, розроблення, експертизу і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

5) координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду та стану експлуатації;

6) забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил забудови населених пунктів, розміщення об’єктів у відповідності до  затвердженої містобудівної документації;

7) організовує в межах своїх повноважень охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури та містобудування;

8) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

9) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів району, вносить пропозиції відповідним радам про необхідність розроблення або коригування містобудівної документації;

10) видає в установленому порядку забудовникам вихідні дані на проектування об’єктів містобудування;

11) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

12)  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

13)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

14) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

15)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

16)  бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

17) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

18)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

19)  готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

20) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

21)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

23) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

24) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

25) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

26) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

27) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

28) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

29)  забезпечує захист персональних даних;

30)  виконує функції Служби містобудівного кадастру з питань щодо:

– організації    створення  та  ведення  містобудівного кадастру, визначення завдань     моніторингу     об’єктів,     залучення науково-дослідних   та проектно-вишукувальних   організацій   для впровадження   інноваційних технологій   ведення  містобудівного  кадастру;
– визначення  пріоритетів формування містобудівного  кадастру  і черговості виконання робіт;

–  введення єдиних організаційно-правових  та  нормативно-методичних  документів,  а також   програмно-технічних   комплексів   ведення  містобудівного кадастру;

– участі у підготовці та поданні звітів районній державній адміністрації про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності;

–  введення в межах компетенції в дію керівних  документів  щодо
діяльності з ведення містобудівного кадастру;
31) забезпечує суб’єктів містобудівної  діяльності
на території району інформацією з питань містобудівного кадастру;

32)  надає документи для підтвердження стану та якості об’єктів
як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;
33) проводить моніторинг динамічних процесів у складі,  стані і
характеристиці об’єктів;

34) організовує захист  інформації  містобудівного  кадастру від
природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим
порушенням   встановленого   порядку   обробки   та   використання
інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація,
несанкціоноване  копіювання  та  інше  втручання  до інформаційної
системи);
35) здійснює операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації;
36) контролює  стан кадастрової інформації;

37)  здійснює операції з   первинної   обробки   даних,  із  зберігання  та
оновлення кадастрової інформації;

38) здійснює операції з  внесення  даних  до  баз   даних   містобудівного
кадастру;
39) здійснює операції з   обслуговування   програмно-технічних  комплексів
ведення містобудівного кадастру;

40) здійснює операції з обслуговування  системи  зберігання  та  архівації
інформації;
41) здійснює операції з  інформаційного  обміну  з  нормативно визначеними базами  даних;

42)  здійснює заходи із захисту інформації  від  несанкціонованого  доступу
відповідно до вимог законодавства;

43)  здійснює операції з  формування кадастрових документів та їх видача за
запитом;
44)      здійснює операції з  формування   кадастрових   довідок   за   запитом
користувачів   в  межах  санкціонованого  доступу  до  бази  даних
містобудівного кадастру;

45)     здійснює операції із  забезпечення   безпосереднього   санкціонованого доступу  до  кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком,   затвердженим   розпорядником   інформаційних   фондів містобудівного кадастру;

46) здійснює  адаптацію і  супроводження  нормативно-правових та методичних документів  містобудівного  кадастру  з  урахуванням  установлених особливостей;

47)  розвиток та    вдосконалення   містобудівного   кадастру   на  території району;

48)   здійснює   операції з ведення банка даних містобудівного кадастру;
49) попередньо розглядає    заяви    власників,    користувачів    та
розпорядників  земельних  ділянок,  будівель  і споруд,  ділянок і
вузлів інженерних та транспортних  комунікацій  щодо  передбачених
змін  або  реконструкції  на  відповідність  діючим  містобудівним
регламентам, готує висновки;

50) готує  інформаційні    матеріали     для     складення
будівельного  паспорта.

51) забезпечує  оперативне програмно-технічне  та технологічне обслуговування містобудівного кадастру;

52)   забезпечує  розвиток містобудівного    кадастру    шляхом     організації проведення     робіт     з    удосконалення    структури    даних,
програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання
та надання даних;

53)  забезпечує     участь у       вдосконаленні       науково-методичного   нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру;
54) забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних  матеріалів для районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування; 
55) забезпечує вивчення попиту на кадастрову інформацію;
56)   бере участь у розвитку міжнародних відносин,  створення  умов  для
включення  до  міжнародних  інформаційних систем,  забезпечення їх
сумісності і взаємодії;

57) забезпечує    участь в       організації        науково-дослідних        та
дослідно-конструкторських   робіт   з   розвитку і    впровадження
інформаційних технологій в систему управління територіями.
58)   здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

59)   здійснює інші передбачені законом повноваження.

6.   Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) безпосереднього доступу на будівництво об’єктів, підприємства, що виготовляють будівельні матеріали, вироби конструкцій незалежно від форм власності;

3) давати приписи щодо усунення порушень законодавства, державних стандартів, норм, правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування об’єктів до усунення виявлених недоліків і надавати їх для вжиття заходів до обласної інспекції державного архітектурно – будівельного контролю у Херсонській області;

4) одержувати від замовників нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;

5) вносити подання відповідним органам про анулювання або призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві суб’єктами, які допускають грубі порушення законодавства і т.д.;

6) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

7) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

8)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

9) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

10) отримувати в  установленому  порядку  від  органів
місцевого самоврядування інформацію, що включена до переліку даних;
11) отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності,  а також фізичних  осіб
(власників об’єктів нерухомого майна) матеріали та відомості,  які
необхідні для ведення містобудівного кадастру;
12) відвідувати в  установленому  порядку  будь-які  об’єкти,  що
включені до  структури кадастрової   інформації,   з метою
підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до
містобудівного кадастру;

13)      вносити до   районної державної адміністрації та  органів місцевого самоврядування пропозиції з питань містобудівного кадастру;
14)     передавати в установленому порядку кадастрову  інформацію  до
містобудівного кадастру вищого рівня.

7.  Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації,  органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Інформація містобудівного кадастру   надається
безкоштовно.   Обмін   інформацією   між   державними   кадастрами
здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами  про  обмін
інформацією.   Видача кадастрових    аналогових    документів    проводиться
безоплатно. Довідкова інформація містобудівного кадастру  заінтересованим
суб’єктам містобудівної діяльності надається безоплатно.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації  згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

13)  подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Відділ має свою печатку із зображенням Державного герба України та з найменуванням – районний архітектор.

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                   Л.О. Золотарьова