Положення про ГРЦСССДМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

13.09.2013496

 

положення

про Генічеський районний про центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

1. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — Центр) є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Діяльність Центру спрямовується відповідно Міністерством соціальної політики України та управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Центру є:

законність;

– соціальна справедливість;

– раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– доступність та відкритість;

– конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

– додержання і захист прав людини;

– адресність та індивідуальний підхід;

– добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

– комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

– дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

– максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. Основними завданнями Центру є:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

– виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

– забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

– сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– осіб з числа випускників інтернатних закладів;

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

– прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

– осіб з інвалідністю;

– осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

– осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

– забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

– забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

– здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі – – за повідомленням установ виконання покарань;

– здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

– інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

– здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення;

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7. Центр має право:

– вносити Міністерству соціальної політики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

– подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

– укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

– залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

– вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

– здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку керівником органу, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація Центру.

9.Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором регіонального центру.

10. Директор Центру:

– здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

– затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Міністерством соціальної політики;

– затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

– видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

– представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

– утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

– приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

11. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті за відповідним кодом програмної класифікаціївидатків та інших джерел, не заборонених законодавством.

12. Центр надає послуги на безоплатній основі.

13. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в управлінні Державного казначейства в районі, печатку із зображенням Державного Герба України, штамп та бланк із своїм найменуванням.

15. Юридична адреса центру:

75500, Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 5.

 

Керівник апарату районної                                                                     Л.О.Золотарьова
державної адміністрації