Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
11.10.2018 № 514

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ культури
Генічеської районної державної адміністрації
(нова редакція)

 1. Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації(далі – Відділ) є структурним підрозділом Генічеської районної державної адміністрації, що утворюється головою Генічеської районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Генічеській районній державній адміністрації та Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

 Повне найменування:

 – організаційно-правова форма – державна установа ;

 – назва – Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації;

 Скорочене найменування:

 – організаційно-правова форма – ДУ;

 – назва – Відділ культури Генічеської РДА.

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,

Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Генічеської районної ради, прийнятими в межах її компетенції, та цим Положенням.

 1. Основними завданнями Відділу є:

 – забезпечення:

реалізації державної політики у сфері культури на території району; вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

 функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

 – сприяння:

 загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

 відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

 збереженню культурної спадщини;

 захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 1. Відділ, відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

 4.1. Створення умов для:

– розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

– розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості та організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

– забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

– задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Відділу;

– сприяння формуванню репертуару театральних колективів району, кіно –

театрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів му-

зеїв, картинних галерей, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, що діють на території району, розповсюджен-

ню кращих зразків національного кіномистецтва, збереженню культурної спадщини;

– сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів книгозбірень району;

– сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

– збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених пунктів району;

– фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

– моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.

 4.2. У межах своїх повноважень забезпечує:

– здійснення повноважень, які були делеговані органами районної влади та місцевого самоврядування;

– захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

– вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

– доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

– відродження та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

– здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями підконтрольними Відділу правил, норм, стандартів;

– здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

– розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

– участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

– внесення пропозицій щодо проекту відповідного місцевого бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

– участь у розробленні та виконанні обласних і районних програм розвитку культури та духовності, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та інших тощо;

– участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

– участь у підготовці звітів та звернень голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії Генічеської районної ради;

– підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів (самостійно або разом з іншими структурними підрозділами) для подання голові районної держадміністрації;

– участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

– доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є та забезпечує захист персональних даних;

– постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

– організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та вико-ристання архівних документів Відділу культури;

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Генічеської районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції;

– одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Генічеської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та звітування про їх виконання;

– скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи, експертні та консультативні ради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

– користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

– вносити в установленому законом порядку пропозиції, щодо удосконалення роботи Генічеської районної державної адміністрації у відповідній галузі;

– вивчати стан та тенденції культурного розвитку у галузі культури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживати заходів до усунення недоліків;

– організовувати та проводити фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів, виставки-ярмарки, методичні та науково-практичні семінари, конференції та інші заходи у сфері культури,охоронної спадщини і мовної політики;

– сприяти в установленому законодавством порядку виготовленню, встановленню та утриманню дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

– здійснювати передбачені законом галузеві та інші повноваження.

 1. Відділ, під час покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом Генічеської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Генічеської районної державної адміністрації за погоджен-

ням з директором Департаменту в установленому законодавством порядку.

 1. Начальник Відділу:

– здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в підпорядкованих Відділу закладах;

– подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Відділ;

– затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

– видає накази щодо призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 – подає на затвердження голови районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу в цілому;

 – затверджує підвідомчим закладам культури кошториси, фінансові звіти у випадках та порядку, визначених законодавством, плани роботи, а також штатні розписи закладів культури району, незалежно від відомчої підпорядкованості;

 – у випадках, передбачених законодавством, затверджує навчальні плани і програми шкіл естетичного виховання;

– проводить атестацію педагогічних працівників шкіл естетичного виховання згідно Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури;

 – приймає рішення щодо надання пільг учням шкіл естетичного виховання на підставі подання керівників цих закладів та згідно рішення сесії районної ради «Про встановлення пільг з плати за навчання у школах естетичного виховання»;

 – погоджує контингент учнів, згідно до Закону України «Про позашкільну освіту»;

 – підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації, які є невід’ємною частиною таких розпоряджень;

 – планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 – вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

– звітує перед головою районної державної адміністрації та на сесіях районної ради про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

– може входити до складу колегії Генічеської районної державної адміністрації;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

– представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Генічеської районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Генічеської районної державної адміністрації;

– видає у межах своїх повноважень накази для базової мережі закладів культури Генічеського району, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту);

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

– забезпечує дотримання працівниками Відділу Правил внутрішнього службового розпорядку Відділу культури Генічеської районної державної адміністрації, дисциплінарної комісії Відділу культури Генічеської районної державної адміністрації з розгляду дисциплінарних справ та Колективного договору між Відділом культури Генічеської районної державної адміністрації і Генічеським райкомом профспілки працівників культури;

 – заохочує відзнаками працівників підприємств,установ та організацій, творчих людей та колективи за вагомий внесок у розвиток мистецтва, української культури, охорони культурної спадщини та особистий вклад по популяризації культур національних меншин Генічеського району;

 – здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів законодавчої та виконавчої влади, можуть бути скасовані.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання визначає голова Генічеської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 3. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Управління Державної казначейської служби України у Генічеському районі Херсонської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та власні бланки.
 4. Відділ є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Відділу у

вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, звільняються від оподаткування.

 1. Реорганізація (створення, обєднання, поділ, виділення, перетворення)

та ліквідація Відділу проводиться відповідно до законодавства України. У результаті реорганізації та ліквідації Відділу, його права, обовязки, а також активи переходять до неприбуткової організації відповідного виду. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності здійснюються у порядку визначеному нормативно-правовими актами.

 1. Юридична адреса: Херсонська область, місто Генічеськ, вулиця Монастирська, 4.
Начальник Відділу культури
Генічеської районної
державної адміністрації
 В.А.Сухорукова