Забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом

Удосконалено механізм забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом, який передбачає безоплатну передачу у власність автомобіля після закінчення 10-річного строку експлуатації. Кабінет Міністрів прийняв постанову від 30 грудня 2015 р. № 1149 «Про внесення змін до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями».

Метою прийняття постанови є забезпечення соціальних гарантій держави шляхом удосконалення механізму забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом в Україні.

Відповідно до змін людині з інвалідністю, законному представнику недієздатного людини з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації. Після смерті людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену його (її) сім’ї  (за бажанням такого члена сім’ї), який на час смерті людини з інвалідністю був зареєстрований за місцем реєстрації людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

Також людині з інвалідністю, законному представнику недієздатного людини з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через головне управління соціального захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням Мінсоцполітики.

Після смерті людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід, дитина-інвалід були забезпечені через головне управління соціального захисту населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців осіб з інвалідністю передається їм у власність безоплатно за рішенням Мінсоцполітики. У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається головному управлінню соціального захисту населення.

 

Облік інвалідів для забезпечення автомобілями здійснюється відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 5 Порядку на облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного  засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України  “Про  автомобільний  транспорт” (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8  Порядку);

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні  законні  представники мають підстави, зазначені вище.

Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив підстави, зазначені у пункті 5 Порядку, він знімається з обліку.

Для взяття на облік інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда (діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку) подає  до  районного управління соціального захисту за  місцем реєстрації, а інвалід унаслідок  трудового каліцтва – до відділення виконавчої дирекції, заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики (заява надається для заповнення органами праці та соціального захисту населення при зверненні).

До заяви,  що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:

– копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів – копія медичного висновку;

– паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві,  повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);

– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену  сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику  недієздатного  інваліда, дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

– документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи,  яким передається право користування автомобілем;

– для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,

– копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами  охорони здоров’я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем   (для інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

– для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого  під  час  проходження  військової  служби  чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, – довідка,  видана військкоматом, інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку  участь  (видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;

– для інвалідів унаслідок трудового каліцтва – копія акта про нещасний   випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування  на  обліку у Фонді соціального страхування;

– для недієздатних інвалідів – копія рішення суду про визнання інваліда  недієздатним та копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки;

– для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, – копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту або  відділенням виконавчої дирекції в день звернення видається, а у разі  надходження заяви поштою у триденний строк інваліду надсилається  направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.

Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов’язковому порядку повідомляє про це районне управління соціального захисту або відділення виконавчої дирекції, яке видало таке  направлення.

Огляд інвалідів з метою встановлення медичних показань для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними проводиться  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних справ інвалідів.  Інваліди з діагнозом, який ускладнює прийняття рішення медико-соціальною експертною  комісією, направляються до лікувально-профілактичних закладів  або клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного огляду.

Після  огляду  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про наявність (відсутність) в інваліда відповідних медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд інвалідів зберігаються  разом з висновками  в  медико-експертній справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу районне управління соціального захисту надсилає документи інваліда разом із  заявою до головного управління соціального захисту, а відділення  виконавчої  дирекції – до  управління виконавчої дирекції.

Головне управління соціального захисту або управління виконавчої  дирекції реєструє  заяви  разом  з іншими необхідними документами  у журналі, форма якого затверджується Мінсоцполітики, приймає відповідне рішення і  надсилає його у письмовій формі відповідно до районних управлінь соціального захисту або відділень виконавчої дирекції, які видали  направлення, та інвалідам, законним  представникам  недієздатних  інвалідів, дітей-інвалідів.

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК,   КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Взяття  на  облік  інваліда  (крім  інваліда  внаслідок трудового  каліцтва) здійснюється головним управлінням соціального захисту, а  інваліда  внаслідок  трудового каліцтва – управлінням виконавчої  дирекції у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до  пунктів 25-28 Порядку) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань  для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 Порядку.

Сім’ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на облік  як  сім’я  на  підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.

Незалежно від наявності медичних показань на облік для забезпечення автомобілями беруться:

– інваліди I та ІІ групи з числа учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

– інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

– інваліди з куксами обох ніг і рук